Propozície

Hlavná téma súťaže je Jeseň, obdobie farieb, vôní a chutí

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje 2. kolo fotografickej súťaže detí a tínedžerov Envirospektrum. 

Poslaním súťaže je prostredníctvom fotografie vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu. Súťažné fotografie by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah a rôzne pohľady detí k životu a k prírode. 

Hlavný cieľ súťaže je dostať žiakov počas jarných, letných a jesenných mesiacov do prírody, ktorú by mali prostredníctvom fotoaparátu vnímať aj na empirickej úrovni.

ťažiaci sú rozdelení do troch vekových skupín:

 • od 6 do 10 rokov,
 • od 11 do 15 rokov,
 • od 16 do 19 rokov.   

ťažiaci budú ocenení v dvoch špeciálnych kategóriách bez ohľadu na ich vek. 1.Špeciálna cena SAŽP a 2.Špeciálna cena poroty. 

Podmienky súťaže:

 • Vyhlasovateľom súťaže Envirospektrum je Slovenska agentúra životného prostredia, so sídlom Tajovského 28, 975 09 Banská Bystrica.
 • ťaže sa môže zúčastniť osoba (ďalej len súťažiaci) vo veku minimálne 6 a maximálne 19 rokov.  
 • Účasť na súťaži je bezplatná.
 • ťaže sa môže zúčastniť osoba, ktorá splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
 1. Fotografia prihlásená do súťaže Envirospektrum musí byť výtvorom súťažiaceho, ktorý ju do súťaže prihlásil.
 2. Ak je na fotografií osoba/osoby tak súťažiaci vyhlasuje, že disponuje so súhlasom osoby, V prípade, ak súťažiaci nemá takýto súhlas, je si vedomý skutočnosti, že všetku zodpovednosť za škodu znáša sám v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Fotografia musí byť tematická k danej súťažnej téme.
 4. Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne 5 súťažných fotografií na každú tému, ktoré zodpovedajú danej téme.
 5. Fotografie je potrebné zaslať v elektronickej forme (formát: *.jpg, minimálne rozlíšenie 1920x1080 (full hd))  prostredníctvom formulára Prihlásenie do súťaže Envirospektrum , ktorý je uvedený na webovej stránke. Fotografie nesmú byť dodatočne  upravované softwearom.
 6. Každý súťažiaci vyjadruje zaslaním fotografie a vyplnením formulára Prihláška do súťaže 2019 súhlas na zverejnenie fotografie a svojho mena na internetových portáloch Envirospektrum .
 7. Fotografie prihlásené do súťaže môžu byť použité na propagáciu výsledkov súťaže, zverejnené na stránke: envirospektrum.sazp.sk, použité v informačných materiáloch vyhlasovateľa a prezentované na výstavách fotografií súvisiacich s témou súťaže.
 8. ťažiaci dáva vyhlasovateľovi súhlas na vyhotovenie nekonečného počtu rozmnoženín fotografie, ktoré budú následne použité pre nekomerčné potreby vyhlasovateľa.
 9. Zaslaním údajov súťažiaci súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v rámci fotosúťaže, ktorá je súčasťou kultúrneho podujatia Envirospektrum. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
 10.  Ak má súťažná fotografia alebo akákoľvek jej časť povahu diela v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len dielo a autorský zákon), súťažiaci odoslaním formulára do fotosúťaže udeľuje vyhlasovateľovi nevýhradný súhlas (licenciu) na použitie diela spôsobom podľa uváženia vyhlasovateľa, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia diela podľa ustanovenia § 18 ods. 2 autorského zákona. V zmysle uvedeného je vyhlasovateľ oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela, verejné vystavenie diela, šírenie na web stránke: envirospektrum.sazp.sk  a na Facebook stránke: www.facebook.com/envirovychova. Súhlas sa udeľuje bezodplatne ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez územného, vecného a časového obmedzenia. Vyhlasovateľ je oprávnený dielo, vrátane jeho zložiek a častí, sprístupňovať verejnosti, najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Vyhlasovateľ nie je povinný túto licenciu využiť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže fotografie, ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, alebo neprimerané súťaži.

Prihlasovanie fotografií do súťaže a ukončenie súťaže:

 • Súťažiaci môžu svoje fotografie prihlásiť do súťaže od 1. októbra do 29. novembra 2019 do 24:00 hod.
 • Fotografie, ktoré splnia podmienky vyhlasovateľa súťaže, budú zverejnené na webovej stránke: envirospektrum.sazp.sk 
  Z nich určí porota jednu víťaznú fotografiu v každej kategórií. Výhercovia súťaže budú informovaní písomne prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Mená výhercov budú zverejnené počas vernisáže a takisto budú zverejnené na internetovej stránke podujatia.
 • Súťaž bude definitívne ukončená vyhlásením výsledkov do 30. decembra 2019.
 • Hodnotiť zaslané fotografie bude porota zvolená vyhlasovateľom. Rozhodnutia poroty sú záväzné.
 • Porota sa môže rozhodnúť niektorú z cien neudeliť.
 • Zaslaním fotografie vyhlasovateľovi, t. j. prihlásením  fotografie do súťaže, Súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami fotografickej súťaže.
 • Ceny budú odovzdané výhercom osobne alebo prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky, doručenej na adresu výhercu.
 • Vyhlasovateľ súťažnej výstavy si vyhradzuje právo kedykoľvek počas konania súťažnej výstavy zmeniť podmienky súťaže.
 • Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek súťaž odvolať.

 

Vyhlasovateľ súťaže
 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.